https://hfwdesign.nl/algemene-voorwaarden/Algemene Voorwaarden HFW Design

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HFW Design en een Wederpartij waarop HFW design deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 Offertes, opdrachtbevestigingen en tarieven op website

De op de site of in een offerte of opdrachtbevestiging vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege tenzij anders aangegeven.

Alle genoemde prijzen op onze site en op onze offertes zijn voorbehouden van typefouten. HFW Design kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of opdrachtbevestiging, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 Leveringstermijn, uitvoering en verzendkosten

1.HFW Design doet haar uiterste best om de afgegeven levertermijn te halen. Mocht dit niet lukken, dan zal HFW Design de afnemer voortijdig op de hoogte stellen. De afnemer kan geen rechten uit de levertermijn ontleden, de overeengekomen termijn is geen fatale termijn. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen HFW Design niet mogelijk is langer duurt dan 6 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

2. HFW Design bezorgt tot de eerste deur begane grond. Bij goed bereikbare plaatsen is HFW Design bereid te helpen de meubelen op de gewenste plaats te zetten. Het naar boven brengen van de goederen is echter niet van toepassing. Eventuele schade opgelopen tijdens het plaatsen is voor rekening van de afnemer.

3. HFW Design brengt een bedrag van 75,00 euro in rekening voor het verzenden/afleveren van de gekochte producten, eea afhankelijk van de af te leggen afstand.

4. Voor montage vraagt HFW Design een vergoeding. Ook voor inmeten word een vergoeding van € 75.00 gevraagd.

5. Meubels die op maat worden gemaakt, kunnen niet retour genomen worden, of de aanbetaling terug betaalt worden, mits binnen twee weken na de bestelling.

Mocht HFW al u de meubels onkosten hebben gemaakt kunnen deze op de klant verhaald worden.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of wordt aangevuld kan het tijdstip van levering daardoor worden beïnvloed HFW Design zal de afnemer hier zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal HFW Design de afnemer hierover zo snel mogelijk inlichten.

Artikel 5 Garantie
HFW Design garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
Indien de te leveren zaken niet voldoen aan genoemde garantie en/of een gebrek vertonen binnen drie maanden na aflevering is HFW Design verplicht binnen 30 dagen nadat de afnemer hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen. HFW Design kan ervoor kiezen de meubelen te herstellen dan wel te vervangen.
Goederen moeten voor herstel bij HFW Design afgeleverd worden. Indien dit voor afnemer niet mogelijk is, zal HFW Design een passende vergoeding voor de gemaakte reiskosten in rekening brengen.
De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of verzorging of wanneer zonder schriftelijke toestemming van HFW Design , afnemer of derden wijzigingen hebben aangewend aan de goederen die geleverd zijn.
Het door HFW Design aangebrachte witte verf, kan door zonlicht iets gaan verkleuren, HFW Design is hiervoor niet aansprakelijk.

De garantieperiode bedraagt 1 jaar.

Een klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

 

onredelijk gebruik

gebruik voor commerciële doeleinden

gevolg door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik

onjuiste opslag of onderhoud door koper of door derden

door professioneel gebruik

het werken van hout

krom trekken van hout

Geen garantie op het werken van het hout !!

 

Gezien het gaat om houten meubelen, willen wij u erop wijzen dat het hout kan gaan werken. In de winter zal het, wanneer de luchtvochtigheid in huis aan de lage kant is, enigszins krimpen. Dit trekt weer weg als de luchtvochtigheid weer toeneemt. Ideaal is een luchtvochtigheid tussen de 50 en 65%. Wij geven geen garantie op het eventuele werken/kromtrekken van het hout.

 

Artikel 6 Betaling en incassokosten

De betaling dient plaats te vinden bij aflevering van de producten (contact) of per bank voorafgaand aan de levering.
Bij bestelling van op maat gemaakte meubels vragen wij een aanbetaling.

Artikel7 Aansprakelijkheid

1. Indien HFW Design aansprakelijk is voor directe schade, dan is die schade beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order.
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HFW Design aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan HFW Design toegerekend kunnen worden;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
3. HFW Design is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
4. HFW Design bezorgt de goederen tot de eerste deur begane grond. Indien HFW Design helpt met het op de plaats brengen van de goederen is eventuele schade ontstaan tijdens het helpen plaatsen voor rekening van de afnemer.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij HFW Design partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9 Annuleringen en retourzendingen

1. U heeft de mogelijkheid uw bestelling binnen 24 uur, zonder opgaaf van reden en extra kosten, te annuleren. Wij verzoeken u daarvoor een e-mail te sturen naar hfwdesign@outlook.com Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Als u de geannuleerde bestelling al heeft betaald, ontvangt u – via een tegoedbon of overschrijving – het betaalde bedrag terug.

2. Indien de bestelde artikelen om welke reden dan ook niet aan uw wensen voldoen, dan bent u gerechtigd om de bestelling binnen veertien dagen te retourneren. Dit geldt echter niet producten die we op maat voor u gemaakt hebben. Denk hierbij aan gepersonaliseerde producten die afwijken van het aanbod op de website qua design, afmeting, afwerking of kleur. Deze producten kunt u niet retourneren mits er aantoonbare fouten zijn gemaakt in de productie of het materiaal ondeugdelijk is.

3. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien het product ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in de oorspronkelijke verpakking geretourneerd wordt. Is het artikel of de bijbehorende verpakking gebruikt, beschadigd of incompleet, dan zal HFW Design niet overgaan tot restitutie van de waarde van het betreffende artikel, of slechts een gedeelte van de waarde restitueren, tenzij de beschadiging van het artikel toe te rekenen valt aan het handelen van HFW Design

4. Als u een artikel wilt retourneren, stuur dan vooraf een e-mail naar hfwdesign@outlook.com met de reden en het bank- of gironummer waar het aankoopbedrag op gestort kan worden. De verzendkosten á 75,00 euro voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Wijkt het bedrag af van de normale kosten van € 75,,00 dan zullen alle extra kosten op de klant worden verhaald. Onaangemelde retourzendingen worden door HFW Design niet gecrediteerd.